Úplná kvalifikácia pre spracovateľov mlieka- ponuka.

Robíte s mliekom?
Vyrábate mliečne výrobky?
Chcete získať úplnú kvalifikáciu ako Výrobca mliečnych výrobkov aj s dokladom od oprávnenej akreditovanej inštitúcie?

Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku – družstvo je jediná inštitúcia na Slovensku, ktorá je oprávnená poskytovať vzdelanie pre dospelých v oblasti „Výroba mliečnych výrobkov“.
ZCHOK Vám ponúka získať „Osvedčenie o absolvovaní skúšky“ na overenie odbornej spôsobilosti pre získanie úplnej kvalifikácie v odbore, ktorá je povinnou podmienkou podnikania v tejto oblasti.

Poplatok za vykonanie skúšky je 300,- eur, pre členov ZCHOK 250,- eur.

Skúška sa bude vykonávať v priestoroch Poľnohospodárskeho družstva Liptovské Revúca, okr. Ružomberok. Termín konania skúšky bude účastníkovi oznámený minimálne 21 dní pred konaním skúšky a zároveň mu bude doručený zoznam požiadaviek na úspešné absolvovanie skúšky spolu s hodnotiacimi štandardami.

K žiadosti o vykonanie skúšky priložte:
- Úradne osvedčenú kópiu o dosiahnutom stupni vzdelania
- Úradne osvedčenú kópiu iného dokladu o absolvovaní vzdelávacieho programu v oblasti výroby mliečnych výrobkov,
alebo Potvrdenie zamestnávateľa o najmenej 5-ročnej praxi oblasti prvovýroby mlieka, výroby mliečnych výrobkov a pod.; v prípade SZČO sa za potvrdenie o praxi považuje čestné prehlásenie
- Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon príslušnej pracovnej činnosti
- Doklad o zaplatení poplatku na bankový účet ZCHOK
– SK40 7500 0000 0040 0788 7618
- VS: 30092022
- poznámka pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka

Žiadosť spolu s doloženými dokladmi zašlite do 30. 09.2022 na adresu:
Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku – družstvo
Skuteckého 19
974 01 Banská Bystrica

V prípade otázok kontaktujte:
Ing. Mgr. Iveta Vydúreková, tel.: 0948452002 alebo e-mail: skolenie@zchok.sk

Źiadosť o skúšku si môžete stiahnuť TU.

Inzertné a diskusné fórum

Chcete sa dozvedieť aktuálne trendy v chove, poradiť sa s ostatnými chovateľmi, predať alebo nakúpiť, či nájsť si prácu? Vyskúšajte našu novú sekciu diskusia.

zlata-ovca-koza

Chcete dostávať viac za svoje výrobky? Odlíšte sa od ostatných a preukážte vyššiu kvalitu! Tu nájdete zoznam všetkých certifikovaných subjektov.

haccp-img

Príručky pre spracovateľov mlieka úspešne používané od roku 2006.

plemenna-kniha

Výzva plemenná kniha

© 2024 Zväz chovateľov oviec a kôz | RSS feed | Web od Foxili