Ako sa stať členom ZCHOK

Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať emailom alebo klasickou poštou na adresu ZCHOK. Následne bude záujemcom o členstvo odoslaná faktúra (klasickou poštou alebo emailom). po jej uhradení a splnení podmienok uvedených v stanovách ZCHOK sa záujemca stáva členom ZCHOK.

Stanovy ZCHOK

Prihláška právnickej osoby

Prihláška fyzickej osoby

Benefity vyplývajúce z členstva v ZCHOK
 • odosielanie časopisu Chov oviec a kôz pre členov zdarma
 • každoročné vystavovanie osvedčení o použití na plemenitbu na POP baranov a capov pre členov zdarma
 • účasť na podujatiach organizovaných ZCHOK (semináre, školenia) v priebehu roka zdarma alebo za zvýhodnenú cenu pre členov – obvykle zvýhodnenie 50%. Podrobnosti vo finančnom poriadku.
 • pohostenie na Agrokomplexe, Ovenáliách pre členov zdarma (podľa ponuky)
 • emailing najnovších informácií pre chovateľov oviec a kôz – odosielanie noviniek na email
 • člen má právo predkladať návrhy a podnety na zlepšenie činnosti ZCHOK
 • člen ZCHOK má právo, aby mu boli na požiadanie poskytnuté informácie o činnosti ZCHOK, ak to neodporuje všeobecne záväzným právnym predpisom
 • člen ZCHOK môže voliť alebo byť volený do orgánov ZCHOK
 • člen ZCHOK má právo zúčastniť sa členskej schôdz
 • člen ZCHOK má právo zúčastňovať sa na plnení úloh ZCHOK, a to priamo alebo prostredníctvom orgánov ZCHOK
 • člen ZCHOK má neobmedzený prístup k informáciám uverejneným na internetovej stránke www.zchok.sk
 • člen ZCHOK má možnosť získať, resp. overiť si požadované informácie na Správnom aparáte ZCHOK
 • člen ZCHOK môže využiť bezplatnú konzultáciu v rámci odborného poradenstva ZCHOK
 • člen ZCHOK môže využívať výhody spojené so zapojenia sa do diskusného fóra na internetovej stránke ZCHOK