V poslednom období zaznamenávame zvyšovanie počtu chovateľov kôz a tak isto aj plemien kôz na Slovensku. Počet chovateľov niektorých plemien však zatiaľ nie je na takej úrovni aby si založili vlastné chovateľské kluby. Z tohto dôvodu vznikla iniciatíva založiť Sekciu chovateľov kôz (všetkých plemien) pri ZCHOK na Slovensku – družstvo, ktorá vyvrcholila jej založením dňa 09.02.2016 v Banskej Bystrici. Základnou podmienkou členstva v SCHK je riadne členstvo v ZCHOK. Žiadosť o členstvo v sekcii sa podáva predstavenstvu sekcie písomnou formou. Členstvo vzniká dňom podania žiadosti (bez akýchkoľvek ďalších poplatkov). Postup pre registráciu v Sekcii chovateľov kôz:
  1. Stiahnite si z tejto stránky súbor “Registračná karta SCHK (Word) / (PDF)”
  2. Vyplňte požadované registračné údaje
  3. Odošlite vyplnenú registračnú kartu na e-mailovú adresu: daniela.struckelova@gmail.com
Potreba založenia sekcie vychádza z celého radu špecifických odlišností v chove kôz od chovu oviec. Práca v sekcii by mala napomôcť operatívnejšiemu a komplexnejšiemu riešeniu týchto požiadaviek, získavaniu nových odborných poznatkov a skúseností chovateľov, ako v chovateľskej tak i ekonomickej činnosti. Sekcia bude nápomocná pri vzniku klubov pre jednotlivé plemená kôz, ak si to budú vyžadovať chovatelia jednotlivých plemien, koordinovať a podporovať činnosť klubov. Činnosť sekcie by mala viesť ku skvalitneniu chovu kôz, predovšetkým v úžitkových chovoch, ktoré by sa mali stať základňou pre vyššiu šľachtiteľskú prácu, pomocou ktorej by sa mala postupne zvyšovať úroveň celého chovu kôz na Slovensku.
image002
image004
Dokumenty na stiahnutie

Štatút SCHK

Zoznam členov SCHK- 7.3.2018

Registračná karta SCHK (pdf)

Registračná karta SCHK (word)

Prezenčná listina SCHK 9.2.2016

Zápis zakladajúceho stretnutia SCHK 9.2.2016

Zápis zo stretnutia SCHK 9.2.2018

Záznam z pracovného stretnutia SCHK a Plemenárskej inšpekcie SR

zo dňa 11.apríla 2018 v zasadačke ZCHOK v Banskej Bystrici

Nájdete nás aj na Facebooku
  • FACEBOOK

    Sekcia chovateľov kôz pri Zväze chovateľov oviec a kôz na Slovensku-družstvo