Šľachtiteľský program, plemenné knihy
Jednou z našich hlavných aktivit je aj šľachtiteľský program jeho riadenie a sledovanie procesu u ostatných chovateľov, konzultácia, výmena poznatkov a výsledkov. Medzi súvisiace aktivity patrí aj sledovanie kontroly úžitkovosti, ktorú vykonávajú Plemenárske služby Slovenskej republiky š.p. ( PS SR š.p.), spravidla u väčších chovateľov a Slovenský zväz chovateľov Bratislava ( SZCH ), u drobných chovateľov. ZCHOK v zmysle  Zákona o šľachtení a plemenitbe HZ č. 194/1998 Z.z. s účinnosťou od 1.7.98 ako uznaná chovateľská organizácia vykonáva : – starostlivosť o rozvoj šľachtenia a plemenitby oviec a kôz – Šlachtiteľská rada pri ZCHOK  (ŠR) – vedenie  PK podľa  štatútu Plemennej knihy (PK) a  Plemenného registra (PR) Oprávnenie č.  41/1997, vydané MP SR  poveruje  ZCHOK vykonávať niektoré plemenárske činnosti – šľachtenie a hodnotenie oviec a kôz, vedenie plemenných kníh a vydávanie preukazov o pôvode (POP). Šľachtenie – je definované ako zlepšovanie úžitkových vlastností hosp. zvierat a iných znakov  selekciou a plemenitbou.
Šľachtenie a hodnotenie (bonitácia ) sa vykonáva v chovoch
ŠCH – šľachtiteľských – produkcia plemenných baránkov a plemenných jahničiek – uznáva MP SR ŠECH – šľachtiteľsko-experimentálnych – produkcia plemenných jahničiek pre  reprodukciu aj na predaj a plemenných baránkov po súhlase Výberovej komisie pre MP SR (VK MP )a Šľachtiteľskej rady pri ZCHOK (ŠR) – uznáva MP SR RCH – rozmnožovacích  produkcia plemenných jahničiek. Môže byť príprava  na ŠCH – uznáva ŠR pri ZCHOK ÚCH – úžitkových chovoch  – KU zakladajô PSSR š.p. – príprava na uznanie RCH
Plemenné zvieratá
Pokiaľ spĺňajú podmienky Štatútu pre zápis do PK a PR sú riadne zapísané a majú vydané platné POP. Predstavenstvo ZCHOK menovalo Šľachtiteľskú radu (ŠR) pri ZCHOK vytvorenú zo zástupcov  (ZCHOK Banská Bystrica, Ministerstva pôdohospodárstva SR (MP SR),Plemenárskych služieb Slovenskej republiky š.p. ( PS SR š.p.), Výskumného ústavu živočíšnej výroby Nitra (VÚŽV) , Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Nitra (SPU), Slovenského zväzu chovateľov  Bratislava (SZCH) a chovateľských subjektov  SR , ktorá riadi šľachtenie a plemenitbu oviec a kôz v SR. V praxi šľachtitelia ZCHOK každoročne vykonávajú šľachtiteľskú činnosť u chovateľov  oviec, ktoré sú zapojené do KÚ, kde v spolupráci s chovateľom vykonávajú : A: bonitáciu  jariek – ohodnotenie na základe exteriérových vlastností a výsledkov vlastnej úžitkovosti s určením výslednej elitnej triedy – zaradenie do reprodukcie B: brakovanie bahníc na vek, exteriér a úžitkové vlastností  – na požiadanie chovateľa C: plemenitbu – čistokrvnú , resp. iné formy –  zošľachťovacie, úžitkové, prevodné atď.
Spôsoby plemenitby
Jednotlivé spôsoby plemenitby sa vykonávajú na základe vypracovaných šľachtiteľských programov:
  • čistokrvná plemenitba sa vykonáva na  základe dosahovaných úžitkových vlastností porovnateľnými s plemenným  štandardom  oviec chovaných  na Slovensku
  • program zvyšovania mäsovej úžitkovosti autori (Augustín, Gajdošík), resp. program zošľachťovania domácich plemien oviec v mäsovej úžitkovosti (Gyarmathy, Dúbravská)
  • mliekový program (Margetín a kolektív)
  • vypracovanie pripúšťacích plánov s využitím výsledkov z KÚ, odhadu plemennej hodnoty – metodikou Blup AM, podľa plemennej príslušnosti , formy plemenitby, keď sú zaraďované do plemenitby  najlepšie geneticky hodnotené jedince zodpovedajúce požadovaným plemenným a zdravotným požiadavkám
  • dodanie zoznamu potencionálnych matiek plemenného potomstva (matky – bahnice s najvyššou plemennou hodnotou v stáde ) ktorý slúži pri selekcii plemenného potomstva – ich označovania (baránky a jahničky ),ktoré sú  zaraďované do ďaľšej reprodukcie
  • organizovanie a vykonávanie  nákupných trhov (NT) pre plemenné barany a capy v spolupráci s VK MP SR a SZCH BL
  • vydávanie preukazov o pôvode (POP) pre  plemenné barany, capy, bahnice a kozy
  • konzultácia šľachtiteľov s chovateľmi pri riešení požiadaviek v chove oviec, doporučenia, atď.
Postupnosť krokov pri zakladaní KÚ
ÚCH – je to vlastne začiatok KÚ. Musíte vytvoriť požadované chovateľské podmienky pre chov oviec. Bahnice musia byť zdravé, zodpovedať fenotypovo príslušnému plemenu – exteriér zvieraťa musí vyjadrovať plemennú príslušnosť povolených plemien v SR (ZV,C,M ). Pracovníci PS SR š.p. Vám vykonajú základnú plemenársku evidenciu (číslovanie, zoznam bahníc ). Po konzultácii PS SR š.p. a ZCHOK šľachtiteľ sa podieľa pri výbere plemenných baranov na pripúšťanie. Selekciu a označenie jahničiek pre ďalšiu reprodukciu vykoná pracovník PS SR š.p. Žiadosť si podávate na PS SR š.p.– príslušné regionálne stredisko. RCH – pokračovanie KÚ z ÚCH. Zabezpečené dobré chovateľské podmienky s primeraným personálnym obsadením salaša a krmovinovou základňou. Bahnice musia mať známy obojstranný pôvod rodičov –  čistokrvná plemenitba .  Dosahované výsledky majú byť na úrovni plemenného štandardu príslušného plemena. Najlepší spôsob získania štatútu RCH je , že stádo už bolo zapojené v kontrole ÚCH. Žiadosť si podávate na ŠR pri ZCHOK. ŠCH – musíte mať zdravé stádo zapojené v KÚ aspoň dva roky na úrovni RCH (čistokrvná plemenitba ), vynikajúce chovateľské podmienky (ustajnenie, požadovaná krmovinová základňa, odborné personálne obsadenie salaša ) , dosahovať nadpriemernú úžitkovosť (plemenný štandard a viac príslušného plemena). Konzultujete svoju žiadosť so šľachtiteľom ZCHOK a pracovníkom PS SR š.p. Žiadosť podávate na MP SR, resp. na Výberovú komisiu MP SR. ŠECH – je to nadstavba ŠCH, kde bahnice dosahujú vynikajúce výsledky v úžitkových vlastnostiach príslušného plemena a chovateľ sa rozhodne zvýšiť úžitkovosť na mlieko, resp. mäso zošľachťujúcimi plemenami (Lc, VF, IDf, Be, CH, Sf, T a iné). Upozorňujem , že predpoklad úspechu je v dobrých chovateľských podmienkach a nadštandartnej  krmovinovej základne pre požadovaný individuálny šľachtiteľský program . Povolenie ŠR a MP SR umožňuje produkovať plemenné baránky rôznych plemenných genotypov ( s rôznym  % podielom zošľachťujúceho plemena ), využiteľných v ŠECH, alebo v UCH. Plemenné jahničky sú väčšinou produkované pre vlastnú reprodukciu, alebo predaj. Žiadosť si podávate na MP SR, ktoré po doporučení ŠR pri ZCHOK prideľuje štatút ŠECH.
Na záver
Platí staré gazdovské príslovie: ovca dojí  pyskom! V prípade predaja, nákupu plemenných stád, alebo jednotlivých zvierat zapojených v KÚ na akejkoľvek úrovni ďalší postup konzultujte so šľachtiteľom ZCHOK, resp. priamo na ZCHOK v Banskej Bystrici. Chovateľ zodpovedá za číslovanie a registráciu zvierat (náušnica jedinečného čísla je umiestnené vždy v pravom uchu ovce a kozy ),  v zmysle platných  smerníc o  centrálnej evidencie hosp. zvierat ( CEHZ ) registrovaných v ÚPZ PS SR š.p. Žilina.