Hlavným poslaním OZpZCHOK je podpora všeobecne prospešných aktivít v chove oviec a kôz. Pre dosiahnutie svojho poslania bude OZpZCHOK plniť najmä tieto ciele:

1. podpora výskumu a vývoja v chove oviec a kôz
2. vzdelávanie a výchova chovateľov oviec a kôz
3. poradenskú činnosť a vzdelávaciu činnosť v chove oviec a kôz
4. vedecko-technické a informačné služby poskytované chovateľom oviec a kôz
5. rozvoj genofondu zvierat a pomoc chovateľom prostredníctvom:

  • podpory vedenia centrálnej evidencie hospodárskych zvierat
  • podpory vedenia centrálnej evidencie plemenárskych údajov
  • pomoc pri plemenárskych úkonoch - kontrole úžitkovosti zvierat, zisťovaní paternity a maternity zvierat, kontrole dedičnosti zvierat
  • spracovávania projektov a úloh medzinárodnej spolupráce v chove oviec a kôz
  • prezentácie domácich produktov v chove oviec a kôz
  • usporiadania medzinárodných konferencií o chove oviec a kôz
  • ochrany a rozvoja plemennej skladby oviec a kôz
  • zachovania genofondu oviec a kôz
  • ochrany zdravia zvierat
  • výchovno-vzdelávacích aktivít pre deti, mládež a verejnosť v oblasti chovu oviec a kôz