valaska

Kto sme?

Hlavným poslaním KCHPV je podpora všeobecne prospešných aktivít v chove oviec. Pre dosiahnutie svojho poslania KCHPV plní najmä tieto ciele: podpora výskumu a vývoja v chove pôvodnej valašky, vzdelávanie a výchova chovateľov pôvodnej valašky, poradenskú činnosť a vzdelávaciu činnosť v chove pôvodnej valašky, vedecko-technické a informačné služby poskytované chovateľom pôvodnej valašky

Činnosti v oblasti šľachtenia, plemenitby a vedení plemenných kníh oviec a kôz združenie vykonáva v súlade so Zákonom o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat č 194/1998 Z.z., štatútom plemenných kníh oviec a kôz a uzneseniami Šľachtiteľskej rady pri ZCHOK.

Valaska-01

Čo je našim poslaním?

Zachovanie a rozvoj genofondu pôvodnej valašky a pomoc jej chovateľom prostredníctvom:

  • vedenia centrálnej evidencie hospodárskych zvierat
  • vedenia centrálnej evidencie plemenárskych údajov
  • plemenárskych úkonov v kontrole úžitkovosti zvierat
  • zisťovaní paternity a maternity zvierat
  • kontrole dedičnosti zvierat
  • spracovávania projektov a úloh medzinárodnej spolupráce v chove oviec
  • prezentácie domácich produktov v chove oviec
  • usporiadania medzinárodných konferencií o chove oviec
  • ochrany zdravia zvierat
  • výchovno-vzdelávacích aktivít pre deti, mládež a verejnosť v oblasti chovu oviec

Naše ciele

Klub chovateľov pôvodnej valašky svoje ciele dosahuje najmä uskutočňovaním činností

01

Realizácia
projektov

Príprava, riadenie a realizácia projektov a úloh medzinárodnej spolupráce v chove oviec.

02

Poskytovanie
služeb

Poskytovanie administratívnych, poradenských, konzultačných a organizačných služieb.

03

Vzdelávacia
činnosť

Osvetová, informačná, vzdelávacia a publikačná činnosť na podporu členov klubu.

04

Organizovanie
podujatí

Organizovanie a spoluorganizovanie podujatí a aktivít pre chovateľov a členov klubu.

05

Zlepšenie dostupnosti
informácií

Realizácia aktivít pre zlepšenie informačnej dostupnosti o chove oviec.

06

Organizovanie
aktivít

Organizovanie stretnutí, školení, seminárov, konferencií, výstav, kultúrnych podujatí, študijných ciest a iných aktivít.

07

Technická
pomoc

Technická pomoc pre chovateľov a členov klubu.

08

Tvorba
programov

Tvorba miestnych, mikroregionálnych a regionálnych rozvojových programov pre podporu chovu oviec.

Kontaktujte nás!

V prípade záujmu o členstvo v Klube nás môžete kontaktovať

Telefón

+421 905496727

Dokumenty na stiahnutie

Rôzne dokumenty týkajúce sa KCHPV

Zoznam členov KCHPV