Dokumenty na stiahnutie

"NOVÁ EURÓPSKA LEGISLATÍVA".

Bonitačný kľúč – veľké populácie oviec

Bonitačný kľúč – malé populácie oviec

Bonitačný kľúč – Kozy

Príručka pre chovateľov pomocou dôsledného škôlkovania

Rady začínajúcim chovateľom

Usmernenie k účtovaniu základného členského vkladu a ročného členského príspevku

Finančný poriadok na rok 2024.

Mám škodu spôsobenú medveďom, vlkom alebo rysom na dobytku, ovciach či kozách

Odporúčané ceny oviec a kôz - metodika výpočtu

Poučenie pre poškodeného-náhrada škody

Žiadosť o poskytnutie náhrady škody

Oznámenie o vzniknutej škode

Dokumenty ZCHOK

Stanovy Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo

Prihláška právnickej osoby

Prihláška fyzickej osoby

Prihláška do plemennej knihy

Volebný poriadok ZCHOK

Rokovací poriadok ZCHOK

Identifikačný list HACCP časť 1

Identifikačný list HACCP časť 2

Identifikačný list bitúnky a rozrábkarne

Ohlásenie o prerušenie činnosti

Ohlásenie o začatí činnosti

Formuláre

Žiadosť o uznanie štatútu rozmnožovacieho chovu(RCH)  oviec (kôz)

Žiadosť o uznanie štatútu šľachtiteľsko-experimentálneho chovu oviec

Žiadosť o uznanie štatútu šľachtiteľského chovu(ŠCH) oviec (kôz)

Žiadosť o zrušenie štatútu rozmnožovacieho chovu oviec (kôz)

Žiadosť o zrušenie štatútu šľachtiteľsko-experimentálneho chovu oviec

Žiadosť o zrušenie štatútu šľachtiteľského chovu(ŠCH) oviec (kôz)

Veterinárna sekcia

Chovateľský program na rezistenciu oviec voči TSE-scrapie v SR pre rok 2019.

Zoznam antiparazitík pre ovce a kozy

Oznámenie o prerušení činnosti

Zákon z 12.decembra 2006 o veterinárnej starostlivosti – 39/2007 Z.z.

Požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu

VÝNOS MP SR a MZ SR č.2143/2006-100,ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca mlieko a výrobky z mlieka

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)č.852/2004 z 29.apríla 2004 o hygiene potravín

Nariadenie EP a Rady(ES)č.853/2004 z 29.apríla 2004,ktorým sa ustanovujú hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu

Nariadenie EP a Rady(ES)č.882/2004 z 29.apríla 2004

Nariadenie(ES)č.1774/2002 EP a Rady z 3.Októbra 2002,ktorým sa stanovujú predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu

Nariadenie(ES)č.178/2002 EP a Rady z 28.januára 2002,ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva